OCHRANA ÚDAJOV

COOKIES A OSOBNÉ ÚDAJE

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a interakcii s webstránkou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a požadované na základe zákona.

Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

Slovenský Rýchlokorčuliarsky Zväz (SRZ)

T. Vansovej 2171/1,

05201 Spišská Nová Ves

IČO : 30688060

DIČ : 2021370362

je prevádzkovateľom, ktorý spracováva pri svojej činnosti osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj ako GDPR). SRZ na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinný rešpektovať ochranu súkromia v zmysle GDPR.

Dotknuté osoby:

Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaný za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli.  

 • Uživatelia, ktorí sa registrujú na podujatie poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, email) na účel registrácie a spracovanie výsledkov podujatia. Tento súhlas je platný po dobu nevyhnutnosti k uvedeným účelom, najneskôr však do konca kalendárneho roku organizovania podujatia. 

 • Osoby (športovci) ktorí sú pridávaní v rámci trénerskej sekcie v rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie) za účelom vyhodnocovania ich výsledkov a spĺňania nominačných kritérií stanovených zväzom. V tomto prípade uživateľ (tréner/štatutár klubu), ktorý pridáva jednotlivých členov je zodpovedný za zber a archiváciu súhlasov dotknutých osôb. Prístup k týmto údajom má výhradne uživateľ (tréner/štatutár klub) a národný tréner, ktorý tieto údaje spracováva. V tomto prípade je SRZ v zastúpení národného trénera len treťou stranou s ktorou sú údaje zdieľané. Tento súhlas je platný po dobu existencie prevádzkovateľa a to z dôvodu vyhodnocovania výsledkov a dokumentácie dosiahnutých časov športovcov.

 

Rozsah spracovaných údajov a účel spracovania

Osobné údaje sa spracovávajú výlučne pre oprávnené záujmy SRZ  a plnenie zákonných povinností v súlade s GDPR

 • Navštevnící webu - IP adresa (cookies)

 • Uživatelia registrujúci sa na podujatie - meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, email za úcelom registrácie a vyhodnocovania výsledkov podujatia

 • Osoby pridávané klubovým trénerom alebo štatutárom - meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie za účelom vyhodnocovania výsledkov, porovnávania s nominačnými kritériami a dokumentácie dosiahnutých časov. 

Cookies

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. 

Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú právo:

 • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú

 • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov

 • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné

 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou

 • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch

 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“)

 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

Ak máte nejaké otázky, smerujte ich na inlinespeed@speedskating.sk


Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti.